Treść strony

 

Wszystko o rencie rodzinnej - Krzysztof Wiśniewski

Jest to niewątpliwie renta szczególna, ponieważ jej otrzymanie nie zależy tylko od spełnienia ustawowych warunków przez osobę uprawnioną. Najistotniejszym czynnikiem otwierającym drogę do uzyskania tej formy wsparcia jest śmierć jednego z rodziców. Zatem jest to istotna różnica w porównaniu do renty socjalnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy. W zależności od tego jak układały się relacje rodzinne, utrata jednego z rodziców wiąże się z wachlarzem różnorakich emocji. Zazwyczaj jest to strata, której nie rekompensują żadne pieniądze. Ale oczywiście relacje rodzinne bywają różne, dlatego trzeba podkreślić, że żaden z rodziców nie może pozbawić swojego dziecka prawa do renty rodzinnej.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - Krzysztof Wiśniewski

W polskim systemie prawnym oprócz świadczeń skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami, które stały się niezdolne do pracy w trakcie zatrudnienia lub takimi się urodziły, znajdujemy finansowe formy wsparcia skierowane do tych, którzy codziennie sprawują opiekę nad takimi osobami. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami po spełnieniu odpowiednich warunków mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dodatki do świadczeń rentowych - Krzysztof Wiśniewski

Osoby, które pobierają świadczenia rentowe, mogą liczyć na dodatki do nich. Uzyskanie takiego bonusu wiąże się jednak ze spełnieniem określonych przepisami prawa warunków. Zdarza się, że osoby uprawnione do rent nie wiedzą, czy i jaki dodatek im przysługuje. Poniżej zamieszczam więc omówienie takich form wsparcia jak:

Wszystko o rencie z tytułu niezdolności do pracy - Krzysztof Wiśniewski

Renta z tytułu niezdolności do pracy, zwana inaczej rentą inwalidzką, jest najpopularniejszym świadczeniem rentowym wypłacanym w naszym kraju. Przepisy dotyczące tego świadczenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, ze zm.). W poniższym opracowaniu przedstawię zasady przyznawania renty inwalidzkiej oraz opiszę, co należy zrobić, aby uzyskać to świadczenie. Nie zabraknie również informacji o ograniczeniach mających miejsce w sytuacji jednoczesnego pobierania renty i wynagrodzenia z tytułu aktywności zawodowej. Wspomnę również o rencie szkoleniowej, która jest swoistym uzupełnieniem renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wszystko o rencie socjalnej - Krzysztof Wiśniewski

Jednym z przyznawanych świadczeń rentowych w polskim systemie wsparcia jest renta socjalna. Świadczenie to skierowane jest przede wszystkim do osób, które w świetle prawa urodziły się niezdolne do pracy lub gdy niemożność podjęcia zatrudnienia nastąpiła przed wejściem takiej osoby na rynek pracy. Niniejszy artykuł zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących tego świadczenia.