Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - Izabela Wasilewska

Poniższy artykuł prezentuje informacje na temat celebrowania uroczystości, które odbywają się w ciągu roku kalendarzowego, a ich celem nadrzędnym jest edukowanie społeczeństwa na temat życia osób z niepełnosprawnością wzroku. Skorzystanie z powyżej wymienionych źródeł umożliwiło mi skumulowanie wszelkich niezbędnych danych. Zachęcam do lektury.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, zwany także „Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych” obchodzony jest rokrocznie w dniu 3 grudnia.

Podobnym świętem celebrowanym przez przyjaciół, rodziny oraz same osoby z niepełnosprawnościami jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, z angielskiego: International Day of Persons with Disabilities, ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku , rezolucja 47/3 na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992). Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106). W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Jej celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

W wielu artykułach publikowanych na stronach poświęconych tematyce przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami czytamy:

„Konwencja dotyczy wolności i praw człowieka. – To kamień milowy w historii praw człowieka – mówi Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Nie proklamuje nowych praw lecz pokazuje, w jaki sposób państwa powinny zapewniać stosowanie praw człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Zawarte w niej standardy postępowania państwa strony obowiązane są wprowadzić w życie w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym realizacji ich praw. Konwencja nakłada więc na państwa wiele zobowiązań, których realizacja wymaga m.in. dostosowania krajowych legislacji, podjęcia wielu przedsięwzięć natury organizacyjnej i edukacyjnej.” (WWW.glogow.psouu.org.pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/)

Także Unia Europejska musi zapewnić zgodność całego prawodawstwa, wszelkich własnych strategii i programów z postanowieniami Konwencji. Ideą przewodnią Konwencji jest wolność człowieka, który z powodu uszkodzenia organizmu i spowodowanych tym ograniczeń aktywności nie może być zniewolony i pozbawiony możliwości wyboru, a przez to wpływu na własne życie – podkreśla Krystyna Mrugalska, była wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

– Ma on prawo korzystać z tych samych zasobów, które są dostępne wszystkim innym obywatelom. Muszą więc zostać zniesione bariery, dokonane racjonalne dostosowania odpowiednie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i potrzebami. Muszą zostać wprowadzone usługi wspierające, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie przezwyciężyć barier fizycznych, intelektualnych i społecznych własnymi siłami. Możliwość uczestniczenia w głównym nurcie życia społecznego wiąże się nierozerwalnie również z prawem do obowiązków, które dotyczą wszystkich obywateli – członków społeczności.

W tymże artykule (WWW.glogow.psouu.org.pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/) czytamy dalej:

„Prawa objęte Konwencją odnoszą się do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Konwencja jest ważnym dorobkiem ludzkości. Jest nie tylko aktem normatywnym ale także dokumentem edukacyjnym, który zbiera w jednym miejscu w sposób uporządkowany podstawowe wartości, prawa i kierunki rozwiązań mające wpływ na jakość życia każdej osoby niepełnosprawnej i jej miejsce w społeczeństwie. W Konwencji osoba niepełnosprawna została potraktowana podmiotowo. Art. 3 Konwencji mówi o poszanowaniu godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym o swobodzie dokonywania własnych wyborów oraz poszanowaniu niezależności jednostki, niedyskryminacji, o pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Mówi także o poszanowaniu odmienności oraz o gwarantowaniu równych szans dla osób niepełnosprawnych”.

Każdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasłem 2016 roku było: „Niepełnosprawność nie jest barierą”.

Początki.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 5 maja we Francji zapoczątkowano obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkanie z godnością” (fr. Randez-vous de la Dignite).

Święta pokrewne:

• Międzynarodowy Dzień Inwalidów – obchodzony w trzecią niedzielę marca również jako Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych.

• Międzynarodowy Dzień Głuchych – obchodzony w ostatnią niedzielę września, wieńczący powstały później Międzynarodowy Tydzień Głuchych (ang. International Week of the Deaf), ustanowiony w 1958 przez Światową Federację Głuchych (WFD).

• Święta niewidomych:

• W dzień urodzin Louisa Braille’a – 4 stycznia, ustanowione w rocznicę śmierci twórcy alfabetu dla niewidomych.

• Światowy Dzień Wzroku (ang. World Sight Day) – drugi czwartek października z inicjatywy Lions Clubs International i jej kampanii SightFirst.

• Międzynarodowy Dzień Białej Laski – 15 października, ustanowiony przez Europejską Unię Niewidomych (EBU), której zjazd odbył się w Polsce.

• Międzynarodowy Dzień Niewidomych (ang. International Day for the Blind) – 13 listopada, w dzień urodzin Valentina Haüy {1745-1822), założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu, obchodzone od 1946 roku jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych.

Reasumując, na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat zaistniało wiele pozytywnych zmian w zrozumieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jednakże poza faktem, iż należy przestrzegać rezolucji zawartych w Konwencji, nie zapominajmy o „darze serca” wobec potrzebujących. Empatii i pomocnej dłoni drugiego człowieka nie jest w stanie zastąpić żaden paragraf.

Izabela Wasilewska, lingwista

Źródło:

http://www.glogow.psouu.org.pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/

www.niepelnosprawni.pl

www.wikipedia.pl

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w
Link do folderu liczników