Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

 

Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki szkolnej

Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej można rozpatrywać w aspekcie długofalowym, który obejmuje okres stymulacji rozwojowej od urodzenia aż do końca wieku przedszkolnego oraz w aspekcie oddziaływań bezpośrednich, dokonujących się w ostatnim roku poprzedzającym naukę. W wypadku dziecka niepełnosprawnego szczególnie ważne jest rozpoczęcie jak najwcześniej długofalowych i systematycznych działań obejmujących wspieranie rozwoju i pokonywanie skutków, jakie niesie konkretna niepełnosprawność.

Uczeń niewidomy w klasie - wskazówki dla nauczycieli

Uczeń niewidomy jest dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Właściwe zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb ucznia niepełnosprawnego wzrokowo, który uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej wymaga specjalistycznego wsparcia od nauczycieli. Niezwykle ważna jest tu zarówno znajomość metod pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku, jak i umiejętność doboru i adaptacji pomocy dydaktycznych dla konkretnego, niewidomego dziecka. Tekst ten zawiera kilka praktycznych wskazówek dla nauczycieli, którzy nie mieli doświadczeń w pracy z dzieckiem niewidomym.

Na studiach

Otrzymałem prośbę niewidomego studenta o kilka rad, które mogą ułatwić pokonywanie trudności z czytaniem w okresie studiów.

Młodzi Czytelnicy! Studia skończyłem przed wieloma laty. Były to inne czasy i inne możliwości. Mieszkałem w Krakowie w DS “Żaczek”. Nie wyobrażacie sobie, jakie trudności przeżywałem przez dwa pierwsze lata studiów. Trzeba było czytać mnóstwo literatury.

Muzyczne ścieżki życia

Muzyka jest wielkim darem, który został mi ofiarowany przez los. Dzięki muzyce moje życie jest piękniejsze i ma większy sens. Kiedyś wybrałam tę drogę i podążam nią, realizując kolejne zadania i osiągając coraz to nowe cele. Z muzyką idę przez życie tak jak z aniołem stróżem. Ona towarzyszy mi w pracy, w nauce i we wszystkim, co robię każdego dnia.

Co uczeń wiedzieć powinien?

1. Powinieneś wiedzieć, jakie masz ograniczenia i jakie możliwości

Masz wadę wzroku. Widzisz gorzej niż widzą koledzy. A może widzisz bardzo słabo, albo nie widzisz zupełnie. Jest to wielkie utrudnienie w Twoim życiu, powoduje duże ograniczenia, sprawia, że wszystko jest skomplikowane i trudne. To prawda i wiesz o tym doskonale. Ale może nie wiesz, że brak wzroku, a tym bardziej jego osłabienie, nawet poważne, nie przekreśla wszystkich Twoich możliwości. Od Ciebie w znacznej mierze zależy, czy Twoje życie będzie podobne do życia Twoich kolegów.