Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 037 494,11 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 829 995,29 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Program Operacyjny Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.10.2019.

Liczba osób uczestniczących w projekcie: 75.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wzrokową z terenu woj. mazowieckiego do 31.10.2019 r.

Osiągnięcie celu będzie mierzone wzrostem efektywności społecznej i zatrudnieniowej.

Celem szczegółowym projektu zgodnym z RPO WM 2014 -2020 jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Zadania projektu obejmują:

1. kompleksową diagnozę sytuacji i potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie ścieżki reintegracji;

2. realizację pakietu działań w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym:

 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne (socjoterapeutyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne)
 • grupowe sesje informacyjno-poradnicze (poradnictwo prawne i obywatelskie, zdrowotne oraz technologiczne)
 • tyflorehabilitację indywidualną (orientacja przestrzenna, rehabilitacja sprzętowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, nauka alfabetu Braille’a)
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • usługę asysty dla osób niewidomych (przewodnik, opieka nad dziećmi);

3. realizację pakietu działań w zakresie integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym:

 • kursy i szkolenia zawodowe
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
 • pomoc w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Mierzalnym efektem osiągnięcia stopnia założeń projektu będzie, że spośród 75 osób objętych wsparciem:

 • minimum 10 z nich otrzyma kwalifikacje po opuszczeniu programu (odbędzie kursy lub szkolenie zawodowe, po których uzyska certyfikat lub inny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji)
 • przynajmniej 5 będzie pracujących po opuszczeniu projektu
 • minimum 20 osób będzie poszukujących pracy.

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników