Treść strony

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

dla uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

data zapytania: 31.10.2018r.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 2. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”,

  adres siedziby: ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa,

  adres biura: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

  e-mail: fundacja@trakt.org.pl

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. Przedmiotem zamówienia jest:

  Część A:

  Zapewnienie przewodników osób niewidomych i słabowidzących w trakcie 3 zjazdów szkoleniowych, nie więcej niż 4 przewodników / nie więcej niż 12 godzin na dzień szkoleniowy.

  Lokalizacja: 2 dwudniowe zjazdy w Warszawie, jeden 3 dniowy nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników projektu

  Termin wykonania usługi: listopad – grudzień 2018

  Termin składania ofert: 16 listopada 2018

  Część B:

  Zapewnienie przewodników osób niewidomych i słabowidzących w trakcie 3 zjazdów szkoleniowych, nie więcej niż 4 przewodników / nie więcej niż 12 godzin na dzień szkoleniowy.

  Lokalizacja: 1 dwudniowy zjazd w Warszawie, 2 trzydniowe zjazdy jeden 3 dniowy nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników projektu

  Termin wykonania usługi: marzec 2019

  Termin składania ofert: 15 luty 2019

  Część C:

  Zapewnienie przewodników osób niewidomych i słabowidzących w trakcie 3 zjazdów szkoleniowych, nie więcej niż 4 przewodników / nie więcej niż 12 godzin na dzień szkoleniowy.

  Lokalizacja: 1 dwudniowy zjazd w Warszawie, 2 trzydniowe zjazdy jeden 3 dniowy nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników projektu

  Termin wykonania usługi: maj-czerwiec 2019

  Termin składania ofert: 12 kwietnia 2019

  Część D:

  Zapewnienie przewodników osób niewidomych i słabowidzących w trakcie 3 zjazdów szkoleniowych, nie więcej niż 4 przewodników / nie więcej niż 12 godzin na dzień szkoleniowy.

  Lokalizacja: 1 dwudniowy zjazd w Warszawie, 2 trzydniowe zjazdy jeden 3 dniowy nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników projektu

  Termin wykonania usługi: wrzesień 2019

  Termin składania ofert: 9 sierpnia 2019

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

 5. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
 6. Asystowanie uczestnikom zjazdów szkoleniowych. Zapewnienie wsparcia uczestnikom projektu w dotarciu z miejsca zamieszkania do ośrodka, w którym odbywa się zjazd szkoleniowy oraz z powrotem.

  Zapoznanie uczestników z topografią budynku, w którym odbywać się będzie zjazd szkoleniowy.

  Wsparcie uczestników w docieraniu do miejsc spożywania posiłków, do sal spotkań, sal szkoleniowych.

  Pomoc w zapoznaniu się z dokumentacją projektową, wsparcie w złożeniu podpisów.

  Udzielanie wsparcia związanego z trudnościami w poruszaniu się po ośrodku oraz jego bezpośredniej okolicy.

 7. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
  • – Zapewnienie miejsca zjazdów, uczestników projektu.
  • – Wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty nie później niż 5 dni po terminie składania ofert.
 8. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 9. Termin zjazdów:

  Część A – listopad – grudzień 2018,

  Część B – marzec 2019

  Część C: maj-czerwiec 2019

  Część D – wrzesień 2019

  Miejsce realizacji szkoleń grupowych: miejsce wskazane przez zamawiającego: nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników projektu;

 10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania), a ponad to:

  • 1) posiadają doświadczenie w asystowaniu osobom z niepełnosprawnością,
  • lub

  • 2) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • 3) minimum średnie wykształcenie,
  • lub

  • 4) zapewnią kadrę zgodną z powyższymi wymaganiami
 12. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
 13. Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i list motywacyjny opisujący dotychczasowe doświadczenie w zakresie asystowania osobom z niepełnosprawnościami, doświadczenie organizacyjne.

 14. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
 15. Złoty Polski

 16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  • Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
  • – Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
  • – Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,
  • – Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,
  • – Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,
  • – Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
 18. Agnieszka Łuczka-Sękulska / a.sekulska@trakt.org.pl

 19. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 20. Oferta powinna zostać dostarczona do biura Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa, do dnia wskazanego w zapytaniu do godziny 15.00.

  Na kopercie należy umieścić dopisek PRZEWODNIK oraz określić odpowiednio CZĘŚĆ A / B/ C/ D.

  Liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego. W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

  Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.

 21. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
 22. Cena – 80 pkt.

  Dyspozycyjność – 20 pkt

 23. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
  • 1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  • Cena – 80%

   Dyspozycyjność – 20 %

  • 2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.
  • Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

   a) Kryterium cenowe:

   Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto realizacji usługi (1h zegarowa zajęć) – 80 pkt.

   najniższa cena

   liczba punktów = ————————– x 80

   cena badanej oferty

   b) dyspozycyjność, za zgłoszenie gotowości do każdej z części A, B, C, D (na minimum 3 zjazdy, 1 osoba) 5pkt. w sumie 20pkt.

   W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 25. W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

 26. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 27. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 28. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 30. UWAGI KOŃCOWE
  • a) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
  • b) Praca jest wykonywana w ramach umowy zlecenia. Płatność realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Warunkiem przyjęcia rachunku do płatności jest podpisanie przez obie ewidencji czasu pracy.
 31. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 32. Do zapytania ofertowego dołączono:

  Załącznik nr 1 – Formularz oferty – zał. 1a Formularz oferty zapytanie z dnia 30.10.2018, zgłoszenia do 16.11.2018

  zał. 1b Formularz oferty zapytanie z dnia 30.10.2018, zgłoszenia do 15.02.2019

  zał. 1c Formularz oferty zapytanie z dnia 30.10.2018, zgłoszenia do 12.04.2019

  zał. 1d Formularz oferty zapytanie z dnia 30.10.2018, zgłoszenia do 9.08.2019

  Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.