Treść strony

 

Rekomendacje dotyczące świadczeń okulistycznych w okresie epidemii koronawirusa

W obecnym czasie modyfikacji uległo wiele obszarów naszego życia. Dotyczy to również świadczenia usług z zakresu okulistyki.

W artykule tym przedstawimy rekomendacje i stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie okulistyki w sprawie prowadzenia działalności leczniczej w związku z epidemią. Stanowisko zostało wypracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Chirurgów Okulistów Polskich. Mamy nadzieję, że jego poznanie będzie pomocne. A oto jego treść:

Stanowisko ma na celu regulację wykonywanych świadczeń przez wszystkie podmioty świadczące usługi medyczne z zakresu okulistyki. Ze względu na dynamiczny charakter trwającej epidemii mogą one ulegać zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

Stanowisko nie zdejmuje indywidualnej odpowiedzialności lekarza z racji wykonywania zawodu i obecnych obowiązków związanych z wprowadzeniem stanu epidemii ogłoszonego na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stosowanie się do zaleceń nie gwarantuje uniknięcia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Stanowisko ma charakter przypominający lekarzom okulistom najważniejszych zasad postępowania w trakcie epidemii uwzględniających specyfikę specjalizacji.

Organizacja pracy

1. Wszystkie wizyty planowe ambulatoryjne w miarę możliwości powinny zostać odwołane, szczególnie w przypadku pacjentów w wieku powyżej 60 lat. Jednocześnie należy utrzymać gotowość placówek ambulatoryjnych do świadczenia usług w trybie pilnym.

2. W trakcie wizyty pacjentowi może towarzyszyć najwyżej 1 osoba (opiekun / małżonek / rodzic).

3. Organizując pracę należy stosować wielopoziomowy system kwalifikacji pacjentów oparty o wywiad epidemiologiczny w celu wykluczenia osób z grupy wysokiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 (telefonicznie, przy wejściu do budynku, na poziomie rejestracji i w gabinecie). Stosowany system zależy od organizacji pracy w danej placówce medycznej (do wykorzystania załączona ankieta).

Po wejściu do budynku placówki medycznej, każdy pacjent musi zdezynfekować ręce.

W miarę możliwości należy zmierzyć temperaturę ciała metodą bezdotykową. Jeżeli pacjent ma temperaturę równą lub wyższą niż 38°C z objawami lub bez objawów z dolnych dróg oddechowych to wizytę okulistyczną należy odroczyć i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki zgodnie z procedurami, chyba, że jest to stan nagły należy realizować wizytę zgodnie z procedurami placówki medycznej.

4. Nie wykonywać badań diagnostycznych, w trakcie których dochodzi do wytworzenia aerozolu – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą air-puff.

5. Nie powinno się prowadzić planowych hospitalizacji przy jednoczesnym obowiązku hospitalizowania przypadków pilnych. Pacjenci są przyjmowani do oddziału tylko w sytuacji, kiedy po zbadaniu, lekarz zdecyduje, iż hospitalizacja jest niezbędna i możliwa do przeprowadzenia.

Zasady higieny osobistej

1. Proszę myć ręce przed i po każdym kontakcie z pacjentem

2. Nie dotykać nosa lub twarzy rękami

3. Należy używać rękawiczek jednorazowych do otwierania drzwi, używania lampy szczelinowej itp. Rękawiczki jednorazowe należy wyrzucić po każdym użyciu.

4. Należy dezynfekować klamki i powierzchnie dotykowe środkiem dezynfekującym.

5. Lekarz i pacjent nie powinni mówić podczas badania w lampie szczelinowej. (pomimo czyszczenia osłon po każdym pacjencie)

6. Należy zwrócić uwagę na dezynfekcję przyborów do pisania, klawiatury i innych akcesoriów, z którymi miał kontakt lekarz lub pacjent. Dezynfekcja i jej zakres powinna odbywać się zgodnie z procedurami opisanymi w danej placówce medycznej.

Środki ochrony osobistej

1.Fartuch jednorazowy

2. Maska chirurgiczna, maska FFP2 i FFP3

3. Przyłbice ochronne, gogle, okulary ochronne

Stosowanie środków ochrony osobistej należy uzależnić od stopnia zagrożenia:

• Duże zagrożenie – pacjent podejrzany, pilny – środki ochrony osobistej podane w pkt. 1, 2, 3

• Małe zagrożenie wizyta planowa – środki z grupy 2 oraz 3 (w miarę możliwości).

Przypadki pilne

1. Chirurgiczne:

a. Uraz oka

b. Odwarstwienie siatkówki

c. Leczenie jaskry

d. Leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

e. Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

f. Zabiegi w zakresie aparatu ochronnego oka uniemożliwiające funkcjonowanie pacjentowi

2. Zachowawcze

a. Zespół tzw. „czerwonego oka”

b. Uraz oka

c. Ciało obce

d. Nagłe pogorszenie widzenia

e. Ból oka

f. Ropne schorzenia aparatu ochronnego oka i dróg łzowych

g. Zaostrzenie przewlekłych schorzeń okulistycznych

h. diagnostyka retinopatii wcześniaków

W sprawach wymagających interwencji proszę kontaktować się z odpowiednim Konsultantem wojewódzkim lub Konsultantem krajowym ds. okulistyki Zgodnie z pismem znak KNN.07.35.2020.AGR Sekretarza Stanu Pani Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 20 marca 2020 r dotyczącego trybu wydawania rekomendacji przez konsultantów krajowych ds. okulistyki w czasie epidemii SARS-CoV-2. Wytyczne zostały zaakceptowane przez: Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Dyrektor Małgorzatę Zadorożną, Głównego Inspektora Sanitarnego, Jarosława Pinkasa.

 

Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki

prof. dr hab. n. med. Marek Rękas